One of the tents that some Syrian refugees still use in a very cold night 1C degree, big families keep their tents in order accommodate all the family members close to each other.


NRC/ Hussein Amri
25th January 2015
Les billedteksten Illustrasjonsfoto: Flyktninghjelpen/Hussein Amri

Derfor er det problematisk å sende asylsøkere tilbake til Russland

Eirik Christophersen|Publisert 22. jan 2016
Asylinstituttet er til for mennesker som har behov for beskyttelse. Derfor er det uproblematisk at personer som ikke blir forfulgt og har hatt lovlig opphold i Russland, returneres. Det er imidlertid bekymringsfullt at asylsøkere som har reist via Russland kun for å søke beskyttelse i Norge, blir sendt tilbake uten at vi har garantier for at Russland gir nødvendig beskyttelse til dem som har behov for det.

Før jul fikk regjeringen med seg hele opposisjonen, med unntak av SV og MDG, på å endre Utlendingsloven slik at det ikke lenger er et krav om at et land må ha et fungerende asylsystem for å bli regnet som et trygt tredjeland, så lenge flyktningene ikke blir direkte forfulgt. Dermed kan Norge nekte å realitetsbehandle asylsøknader fra personer som har reist gjennom Russland og returnere asylsøkerne dit.

Flyktninghjelpen var kritisk til denne endringen i Utlendingsloven og er også skeptisk til myndighetenes praktisering av retur til Russland slik vi nå ser. Selv om Russland har ratifisert Flyktningkonvensjonen, foreligger det en lang rekke eksempler på at de ikke oppfyller de kravene som stilles til hvordan asylsøkere skal behandles. Russland er også dømt en rekke ganger i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), for brudd på flyktningers rettigheter.

«Non-refoulement» er det aller viktigste prinsippet i Flyktningkonvensjonen, som forplikter landene til ikke å returnere flyktninger til land hvor de risikerer å bli forfulgt eller drept. Det er også forbudt å returnere flyktninger til et land som ikke garanterer at «non-refoulement-prinsippet» blir fulgt. Russland har tidligere blitt dømt for å returnere flyktninger til Syria, og i disse dager blir flyktninger også returnert til det borgerkrigsherjede Jemen.

Landinfo, som er utlendingsforvaltningens eget fagorgan, viser i en fersk rapport at det russiske asylsystemet er både korrupt, mangelfullt og uoversiktlig, og at flyktningenes rettssikkerhet derfor ikke ivaretas. Når det gjelder syriske flyktninger har bare én person blitt innvilget flyktningstatus i 2014 og første halvdel av 2015. 1700 syrere ble innvilget midlertidig asyl i samme periode;  en ordning som innebærer færre rettigheter.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kritiserer Norge for å bryte folkeretten når vi returnerer alle asylsøkere til Russland uten å ha garantier for at Russland gir beskyttelse til dem som har krav på det. UNHCR, som er satt til å overvåke at Flyktningkonvensjonen overholdes, er bekymret for at de ikke får innsyn i det russiske asylsystemet. 

Derfor er det avgjørende at norske myndigheter klargjør hvilke forsikringer de har fått fra Russland, slik at flyktninger ikke returneres i strid med Flyktningkonvensjonen. Det er også viktig at alle flyktninger får en individuell behandling i Norge før de eventuelt returneres, slik at de gruppene som det er mest usikkerhet knyttet til hvordan vil bli behandlet i Russland, ikke returneres.