Om statistikken

 FLYKTNINGREGNSKAPET 2024 

Her finner du oversikt over kildene for tallene i Flyktningregnskapet 2024, samt informasjon om bakgrunn og ulik tellemåte for deler av statistikken.
Oppdatert 13. jun. 2024
Global

Tall i Flyktningregnskapet på flyktninger som har krysset en landegrense baserer seg på statistikk fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA). Tallene er fra inngangen til 2024.

Tallene på nye flyktninger i 2023 viser flyktninger som har blitt innvilget beskyttelse. For land med individuell asylbehandling vil flyktningene ofte ha ankommet og søkt asyl før 2023. Asylsøkere som venter på å få søknaden behandlet og kvoteflyktninger er ikke inkludert i oversikten over nye flyktninger.

Statistikken fra UNHCR er basert på oppdaterte tall per 10. juni 2024.

Palestina 

Anslagsvis 70 prosent av innbyggerne i Gaza er registrert som flyktninger under UNRWAs mandat. Det anslås derfor at om lag 1,2 millioner av de internt fordrevne palestinerne, som har flyktet etter Israels angrep høsten 2023, både er registrert som flyktninger og internt fordrevne. For å unngå dobbeltregistrering, er dette tallet trukket fra summen av flyktninger og internt fordrevne i oversikter over totalt antall fordrevne. 

Venezuela

Totalt har 7,3 millioner venezuelanere flyktet ut av Venezuela på grunn av de vanskelige forholdene i landet. Kun 345.000 har så langt fått flyktningstatus, mens 1,2 millioner venter på å få asylsøknaden behandlet. De resterende 5,8 millionene befinner seg i naboland uten formelt å ha blitt registrert som flyktninger eller asylsøkere.

I 2018 valgte UNHCR å ikke inkludere den siste gruppen i totaltallet på mennesker på flukt i verden, mens de fra 2019 har besluttet at de skal inkluderes. Dette forklarer deler av den store økningen i antallet venezuelanere på flukt fra 2018 og 2019. Dersom de samme kriteriene hadde blitt benyttet for 2018, ville totaltallet vært 2,6 millioner høyere.

Ukraina

Oversikten over nye flyktninger viser antallet flyktninger som har blitt innvilget flyktningstatus i løpet av året. For enkelte mottakerland, særlig utenfor EU/EØS har mange ukrainske flyktninger fått opphold uten formell flyktningstatus og er derfor ikke inkludert i tallet for nye flyktninger. Ukrainske flyktninger uten formell status er imidlertid inkludert i totalt antall flyktninger.

Ufullstendige eller usikre flyktningtall 

Manglende registrering eller tilgang på informasjon kan forklare de lave flyktningtallene UNHCR oppgir for enkelte land. Ett eksempel er flyktninger fra Nord-Korea, hvor tallet er langt lavere enn det andre kilder opererer med, blant annet fordi UNHCR nektes tilgang til nordkoreanske flyktninger i Kina. I tillegg får nordkoreanske flyktninger til Sør-Korea automatisk statsborgerskap, og blir derfor ikke registrert som flyktninger. Tilsvarende er situasjonen i Israel, hvor jøder fra alle land fritt kan innvandre til Israel, og derfor ikke blir registrert som flyktninger, selv om noen av dem har forlatt sitt tidligere hjemland på grunn av forfølgelse.

I andre tilfeller kan tallene bli justert fra ett år til et annet basert på endret rapportering fra UNHCR eller myndighetene i mottakerlandene.

Ulik beregningsmåte

UNHCRs tall over flyktningbefolkningen i de respektive land er basert på noe forskjellige kriterier for ulike deler av verden. Årsaken er at tallene viser mennesker som antas å fortsatt ha behov for beskyttelse. Tallene er derfor ikke egnet til vise den reelle ansvarsfordelingen mellom land som tar imot flyktninger. I de fleste industrialiserte land tas flyktninger ut av statistikkene ti år etter at de fikk opphold i landet, mens i statistikkene for de fleste utviklingsland er alle flyktninger inkludert, uavhengig av hvor lang tid det har gått siden de flyktet.

Enkelte land gir flyktninger beskyttelse på humanitært grunnlag. Hva som ligger i denne betegnelsen, varierer mellom land. For enkelte land, deriblant Norge, er personer som har fått opphold på humanitært grunnlag ikke inkludert i statistikken fordi UNHCR vurderer at de ikke primært har fått opphold på grunn av et beskyttelsesbehov.

Kvoteflyktninger er heller ikke inkludert i flyktningbefolkningen. De største mottakerlandene for kvoteflyktninger er tradisjonelt land i Nord-Amerika og Europa, samt Australia og New Zealand. For noen av disse landene ville flyktningtallene vært vesentlig høyere dersom kvoteflyktninger var inkludert.

Familiegjenforening med flyktninger som allerede er innvilget beskyttelse er heller ikke inkludert i totaltallene for flyktninger i industriland, selv om en stor andel av menneskene som blir gjenforent med sine familier selv er flyktninger.

UNRWA endret registreringsmetode for flyktninger fra 2010 til 2011, og skiller nå ut personer som får støtte fra UNRWA uten å ha flyktningstatus. Tidligere var disse inkludert i det totale flyktningtallet. På grunn av denne endringen er tallet på palestinske flyktninger under UNRWA-mandat lavere enn det ville vært dersom beregningsmåten før 2011 ble benyttet.

Internt fordrevne

Tallene i Flyktningregnskapet på mennesker på flukt i eget land kommer fra Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), som er Flyktninghjelpens senter for kartlegging og rapportering om situasjonen for internt fordrevne. Tallene omfatter fordrivelse på grunn av væpnet konflikt, generalisert vold og brudd på menneskerettighetene. Det er betydelige utfordringer ved produksjon av denne statistikken, blant annet at det kan være vanskelig å få tilgang til områdene hvor internt fordrevne oppholder seg, samt vanskeligheter knyttet til den formelle registreringen. I mange tilfeller har myndighetene i landet også en egeninteresse av å holde informasjonen om internt fordrevne skjult.

Det finnes ingen internasjonal organisasjon som har som mandat til å registrere internt fordrevne, på tilsvarende måte som UNHCR har for flyktninger som har krysset en landegrense. IDMC baserer seg derfor ofte på sekundærkilder og myndigheters egne tall.

Tall på internt fordrevne brukt i tidlige utgaver av Flyktningregnskapet har senere blitt revidert av IDMC basert på ny informasjon. For historiske tall bør derfor IDMCs oppdaterte database benyttes.

For enkelte land er totaltallet revidert av myndighetene i landet, uten at dette skyldes ny fordrivelse eller retur. Utfyllende informasjon er tilgjengelig på IDMCs nettside.

Nye internt fordrevne er alle som har blitt fordrevet i løpet av året, uavhengig av om de fortsatt er fordrevet ved utgangen av året. Fordrivelse på grunn av naturkatastrofer er ikke inkludert i tallene for internt fordrevne. IDMC og Flyktninghjelpen legger imidlertid hvert år frem en oversikt over antall mennesker som er fordrevet av naturkatastrofer. I 2023 ble 26,4 millioner fordrevet på grunn av naturkatastrofer.

 

Tall i Flyktningregnskapet på flyktninger som har krysset en landegrense baserer seg på statistikk fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA). Tallene er fra inngangen til 2024.

Tallene på nye flyktninger i 2023 viser flyktninger som har blitt innvilget beskyttelse. For land med individuell asylbehandling vil flyktningene ofte ha ankommet og søkt asyl før 2023. Asylsøkere som venter på å få søknaden behandlet og kvoteflyktninger er ikke inkludert i oversikten over nye flyktninger.

Statistikken fra UNHCR er basert på oppdaterte tall per 10. juni 2024.

Palestina 

Anslagsvis 70 prosent av innbyggerne i Gaza er registrert som flyktninger under UNRWAs mandat. Det anslås derfor at om lag 1,2 millioner av de internt fordrevne palestinerne, som har flyktet etter Israels angrep høsten 2023, både er registrert som flyktninger og internt fordrevne. For å unngå dobbeltregistrering, er dette tallet trukket fra summen av flyktninger og internt fordrevne i oversikter over totalt antall fordrevne. 

Venezuela

Totalt har 7,3 millioner venezuelanere flyktet ut av Venezuela på grunn av de vanskelige forholdene i landet. Kun 345.000 har så langt fått flyktningstatus, mens 1,2 millioner venter på å få asylsøknaden behandlet. De resterende 5,8 millionene befinner seg i naboland uten formelt å ha blitt registrert som flyktninger eller asylsøkere.

I 2018 valgte UNHCR å ikke inkludere den siste gruppen i totaltallet på mennesker på flukt i verden, mens de fra 2019 har besluttet at de skal inkluderes. Dette forklarer deler av den store økningen i antallet venezuelanere på flukt fra 2018 og 2019. Dersom de samme kriteriene hadde blitt benyttet for 2018, ville totaltallet vært 2,6 millioner høyere.

Ukraina

Oversikten over nye flyktninger viser antallet flyktninger som har blitt innvilget flyktningstatus i løpet av året. For enkelte mottakerland, særlig utenfor EU/EØS har mange ukrainske flyktninger fått opphold uten formell flyktningstatus og er derfor ikke inkludert i tallet for nye flyktninger. Ukrainske flyktninger uten formell status er imidlertid inkludert i totalt antall flyktninger.

Ufullstendige eller usikre flyktningtall 

Manglende registrering eller tilgang på informasjon kan forklare de lave flyktningtallene UNHCR oppgir for enkelte land. Ett eksempel er flyktninger fra Nord-Korea, hvor tallet er langt lavere enn det andre kilder opererer med, blant annet fordi UNHCR nektes tilgang til nordkoreanske flyktninger i Kina. I tillegg får nordkoreanske flyktninger til Sør-Korea automatisk statsborgerskap, og blir derfor ikke registrert som flyktninger. Tilsvarende er situasjonen i Israel, hvor jøder fra alle land fritt kan innvandre til Israel, og derfor ikke blir registrert som flyktninger, selv om noen av dem har forlatt sitt tidligere hjemland på grunn av forfølgelse.

I andre tilfeller kan tallene bli justert fra ett år til et annet basert på endret rapportering fra UNHCR eller myndighetene i mottakerlandene.

Ulik beregningsmåte

UNHCRs tall over flyktningbefolkningen i de respektive land er basert på noe forskjellige kriterier for ulike deler av verden. Årsaken er at tallene viser mennesker som antas å fortsatt ha behov for beskyttelse. Tallene er derfor ikke egnet til vise den reelle ansvarsfordelingen mellom land som tar imot flyktninger. I de fleste industrialiserte land tas flyktninger ut av statistikkene ti år etter at de fikk opphold i landet, mens i statistikkene for de fleste utviklingsland er alle flyktninger inkludert, uavhengig av hvor lang tid det har gått siden de flyktet.

Enkelte land gir flyktninger beskyttelse på humanitært grunnlag. Hva som ligger i denne betegnelsen, varierer mellom land. For enkelte land, deriblant Norge, er personer som har fått opphold på humanitært grunnlag ikke inkludert i statistikken fordi UNHCR vurderer at de ikke primært har fått opphold på grunn av et beskyttelsesbehov.

Kvoteflyktninger er heller ikke inkludert i flyktningbefolkningen. De største mottakerlandene for kvoteflyktninger er tradisjonelt land i Nord-Amerika og Europa, samt Australia og New Zealand. For noen av disse landene ville flyktningtallene vært vesentlig høyere dersom kvoteflyktninger var inkludert.

Familiegjenforening med flyktninger som allerede er innvilget beskyttelse er heller ikke inkludert i totaltallene for flyktninger i industriland, selv om en stor andel av menneskene som blir gjenforent med sine familier selv er flyktninger.

UNRWA endret registreringsmetode for flyktninger fra 2010 til 2011, og skiller nå ut personer som får støtte fra UNRWA uten å ha flyktningstatus. Tidligere var disse inkludert i det totale flyktningtallet. På grunn av denne endringen er tallet på palestinske flyktninger under UNRWA-mandat lavere enn det ville vært dersom beregningsmåten før 2011 ble benyttet.

Internt fordrevne

Tallene i Flyktningregnskapet på mennesker på flukt i eget land kommer fra Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), som er Flyktninghjelpens senter for kartlegging og rapportering om situasjonen for internt fordrevne. Tallene omfatter fordrivelse på grunn av væpnet konflikt, generalisert vold og brudd på menneskerettighetene. Det er betydelige utfordringer ved produksjon av denne statistikken, blant annet at det kan være vanskelig å få tilgang til områdene hvor internt fordrevne oppholder seg, samt vanskeligheter knyttet til den formelle registreringen. I mange tilfeller har myndighetene i landet også en egeninteresse av å holde informasjonen om internt fordrevne skjult.

Det finnes ingen internasjonal organisasjon som har som mandat til å registrere internt fordrevne, på tilsvarende måte som UNHCR har for flyktninger som har krysset en landegrense. IDMC baserer seg derfor ofte på sekundærkilder og myndigheters egne tall.

Tall på internt fordrevne brukt i tidlige utgaver av Flyktningregnskapet har senere blitt revidert av IDMC basert på ny informasjon. For historiske tall bør derfor IDMCs oppdaterte database benyttes.

For enkelte land er totaltallet revidert av myndighetene i landet, uten at dette skyldes ny fordrivelse eller retur. Utfyllende informasjon er tilgjengelig på IDMCs nettside.

Nye internt fordrevne er alle som har blitt fordrevet i løpet av året, uavhengig av om de fortsatt er fordrevet ved utgangen av året. Fordrivelse på grunn av naturkatastrofer er ikke inkludert i tallene for internt fordrevne. IDMC og Flyktninghjelpen legger imidlertid hvert år frem en oversikt over antall mennesker som er fordrevet av naturkatastrofer. I 2023 ble 26,4 millioner fordrevet på grunn av naturkatastrofer.

 

Mer fra Flyktningregnskapet