Om statistikkene

Kilder for flyktningtall 

Flyktningregnskapets tall på flyktninger som har krysset en landegrense baserer seg på statistikk fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA). 

Fra og med 2010-utgaven av Flyktningregnskapet er også asylsøkere som ennå ikke har fått endelig vedtak på sin asylsøknad inkludert i flyktningtallene, etter anbefaling fra UNHCR. Årsaken er at for enkelte asylland er et stort antall personer registrert som asylsøkere. I andre land ville disse asylsøkerne vært regnet som en del av flyktningbefolkningen. 

Dette medfører at totaltallet for antall flyktninger inneholder enkelte asylsøkere som vil få avslag på asylsøknaden, og dermed falle ut av statistikken på et senere tidspunkt. Tallene før og etter 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare. Asylsøkere som venter på vedtak utgjorde 3,5 millioner ved utgangen av 2018. 

Statistikken fra UNHCR er basert på oppdaterte tall per 13. juni 2018. 

 

Ufullstendige eller usikre flyktningtall 

Manglende registrering eller tilgang  informasjon kan forklare de lave flyktningtallene UNHCR oppgir for enkelte land. For 2018 får dette særlig utslag for venezuelanere som har forlatt hjemlandet og befinner seg i nabolandene. I tillegg til 21.000 flyktninger og 464.000 asylsøkere, er det ytterligere 2,6 millioner som har reist til andre søramerikanske land uten å søke asyl. UNHCR vurderer at flertallet av disse har behov for internasjonal beskyttelse i henhold til kriteriene i Cartagena-erklæringen, men disse er likevel ikke inkludert i totaltallet over flyktninger i verden. 

Andre eksempler er flyktninger fra Nord-Korea, hvor tallet er langt lavere enn det andre kilder opererer med, blant annet fordi UNHCR nektes tilgang til nordkoreanske flyktninger i Kina. I tillegg får nordkoreanske flyktninger til Sør-Korea automatisk statsborgerskap og blir derfor ikke registrert som flyktninger. Tilsvarende er situasjonen i Israel, hvor jøder fra alle land fritt kan innvandre til Israel, og derfor ikke blir registrert som flyktninger, selv om noen av dem har forlatt sitt tidligere hjemland på grunn av forfølgelse. 

I andre tilfeller kan tallene bli justert fra et år til et annet basert på endret rapportering fra myndighetene i mottakslandene.  

UNHCRs tall over flyktningbefolkningen i de respektive land er basert på noe forskjellige kriterier for ulike deler av verden. Årsaken er at tallene viser hvem som antas å fortsatt ha et beskyttelsesbehov. Tallene er ikke er ment å vise en byrdefordeling mellom mottakerland. I de fleste industrialiserte land tas flyktninger ut av statistikkene ti år etter at de fikk opphold i landet, mens i statistikkene for de fleste utviklingsland er alle flyktninger inkludert, uavhengig av hvor lang tid det har gått siden de flyktet. 

Enkelte land gir flyktninger beskyttelse på humanitært grunnlag. Hva som ligger i denne betegnelsen varierer en del fra land til land. For enkelte land, deriblant Norge, er personer som har fått opphold på humanitært grunnlag ikke inkludert i statistikken fordi UNHCR vurderer at de ikke primært har fått opphold på grunn av et beskyttelsesbehov. 

Kvoteflyktninger er heller ikke inkludert i flyktningbefolkningen25 land tok imot kvoteflyktninger i 2018, hovedsakelig land i Nord-Amerika og Europa, samt Australia og New Zealand. USA, Canada og Australia er de tre største mottakerne, og for disse landene ville flyktningtallene vært vesentlig høyere dersom kvoteflyktninger var inkludert.

Familiegjenforening med flyktninger som allerede er innvilget beskyttelse er heller ikke inkludert i totaltallene for flyktninger i industriland, selv om en stor andel av familiemedlemmene som blir gjenforent selv har flyktningbakgrunn. 

UNRWA endret registreringsmetode for flyktninger fra 2010 til 2011, ved at de nå skiller ut personer som får støtte fra UNRWA uten å ha flyktningstatus. Tidligere var disse inkludert i det totale flyktningtallet. På grunn av denne endringen er tallet på palestinaflyktninger under UNRWA-mandat lavere enn det ville vært dersom beregningsmåten før 2011 ble benyttet. 

 

Internt fordrevne 

Tall på internt fordrevne kommer fra Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), som er Flyktninghjelpens senter for kartlegging og rapportering om situasjonen for internt fordrevne. Tallene omfatter fordrivelse på grunn av væpnet konflikt, generalisert vold og brudd på menneskerettighetene. Utfordringer ved produksjon av denne statistikken er blant annet at det kan være vanskelig å få tilgang til områdene hvor internt fordrevne oppholder seg, samt vanskeligheter knyttet til den formelle registreringen. I mange tilfeller har myndighetene i landet også en egeninteresse av å holde informasjonen om internt fordrevne skjult.

Det finnes ingen internasjonal organisasjon som har som mandat til å registrere internt fordrevne, på tilsvarende måte som UNHCR har for flyktninger som har krysset en landegrense. IDMC baserer seg derfor ofte på sekundærkilder og myndighetenes egne tall. 

For enkelte land er totaltallet revidert av myndighetene i landet, uten at dette skyldes ny fordrivelse eller retur. Utfyllende informasjon er tilgjengelig på IDMCs nettside.

Nye internt fordrevne er alle som har blitt fordrevet i løpet av året, uavhengig av om de fortsatt er fordrevet ved utgangen av året. Fordrivelse på grunn av naturkatastrofer er ikke inkludert i tallene for internt fordrevne. IDMC og Flyktninghjelpen legger imidlertid hvert år frem en oversikt over antall mennesker som er fordrevet av naturkatastrofer. I 2018 ble 17,millioner fordrevet på grunn av naturkatastrofer.